วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ใบงานที่ 1

วิชา ทักษะการเรียนรู้(ทร 31001) ระดับ ม.ปลาย

คำสั่ง ให้นักศึกษาตอบคำถามให้มีความหมายที่สมบูรณ์

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึงอะไร และมีความสำคัญ และกระบวนการอย่างไร.........................................................................................................................

2. จงอธิบายปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ..............................................................................................................

ใบงานที่ 2
วิชา ทักษะการเรียนรู้(ทร 31001) ระดับ ม.ปลาย

คำสั่ง ให้นักศึกษาตอบคำถามให้มีความหมายที่สมบูรณ์

1. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง .............................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. มีความสำคัญอย่างไร ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. แหล่งเรียนรู้ มีกี่.............ประเภท อะไรบ้าง ..............

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ให้นักศึกษาอิบายข้อดี ข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 5ข้อ

ใบงานที่ 3
วิชา ทักษะการเรียนรู้(ทร 31001) ระดับ ม.ปลาย


คำสั่ง ให้นักศึกษาตอบคำถามให้มีความหมายที่สมบูรณ์

1. การจัดการความรู้ หมายถึง อะไร....................................................................................................

...........................................................................................................................................................
2. จงอธิบายการจัดการความรู้ด้วยตนเอง มีอย่างไรบ้าง

..........................................................................................................................................................

3. อธิบายการรมกลุ่มต่อยอดความรู้ มีประโยชน์อย่างไร

..........................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น